De kracht van samenwerking

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Jaarverslag

2020

Jaarverslag 2020 - De kracht van samenwerken

Een veelbewogen jaar brengt ontwikkeling en vernieuwing

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vindt haar taakopvatting niet uitsluitend in de statuten van de Zorggroep, maar veel meer ook in de Zorgbrede Governance code. Deze code is de referentie voor de Raad van Commissarissen bij het beoordelen van de plannen van zorggroep RCH. Daarbij wordt gekeken naar de impact voor de patiëntenzorg, de huisartsen(praktijken) en de eerstelijnszorg in Midden-Brabant in brede zin.

Werkzaamheden

De overleggen van de Raad met de directie en het coöperatiebestuur hebben vanwege de coronamaatregelen voor een groot deel via elektronische weg plaatsgevonden. Voor het beoordelen van het reguliere beleid hebben ons steeds kunnen baseren op de kwaliteits- en financiële kwartaalrapportages. Ondanks de wisselingen binnen het MT is de kwaliteit van deze rapportages hoog gebleven. Dit was voor ons een bevestiging van de robuustheid van de organisatie.

Een paar zaken hebben in 2020 onze bijzondere aandacht gevraagd.

In de eerste plaats is dat de, inmiddels geëffectueerde, fusie van Zorggroep RCH Midden-Brabant met de Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit. De Raad van Commissarissen is actief betrokken geweest bij de voorbereiding en de besluitvorming rondom de structuur, interne organisatie en de governance van de nieuwe fusie organisatie. Daarnaast hebben gesprekken rondom de invulling van de Raad van Bestuur van de nieuwe fusieorganisatie de inzet van de Raad van Commissarissen gevraagd. Samen met de Raad van Toezicht van de Huisartsenpost hebben we de selectie en benoeming van de nieuwe Raad van Bestuur verzorgd.

Daarnaast waren de continuïteit van de huisartsenzorg op een aantal plaatsen en de taakverschuiving binnen praktijken aandachtspunten op onze agenda. De tijdelijke verzwaring van de directie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede invulling van de rol van de RCH op deze terreinen.

Samenstelling

In verband met de beoogde fusie met de Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant vonden wij het niet zinvol om een derde raadslid te gaan werven. De Raad van Commissarissen heeft geheel 2020 uit twee leden bestaan. Deze twee leden zijn ook toegetreden als lid van de Raad van Commissarissen van de nieuwe holdingorganisatie PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.

Tenslotte

Inmiddels is de integratie van de RCH met de Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit per 1 januari 2021 een feit. Daarmee is dit het laatste jaarverslag van deze Raad.


Cor de Bas
Voorzitter Raad van Commissarissen


Pieter van Wijk
Lid Raad van Commissarissen

07

Organisatie in beeld

Hoofdstukken